تاسیس و شروع فعالیت
باعنایت به اینکه یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی حفظ حقوق اعضاء می باشد لذا بدنبال بروز پاره ای از مشکلات برای اعضاء محترم سازمان نظام پزشکی از سوی برخی از شرکتهای بیمه و نیز ارائه خدمات بیمه ای یکسان در سراسر کشور صندوق تعاون و رفاه سازمان بر آن شد که راسا" نسبت به تاسیس شرکت کارگزاری بیمه نظام آسایش اقدام نماید .ضمنا" هدف دیگر از تاسیس این شرکت ، ایجاد وکسب منافع جهت سازمان بوده که در طی چهار سال فعالیت خود درآمد قابل توجه ای نسبت به سالهای قبل عاید سازمان گردیده است.
شرکت کارگزاری بیمه نظام آسایش در تاریخ 89/3/1 مجوز رسمی از بیمه مرکزی طی کد 391 با مدیریت علی احسنی را کسب و از 86/5/1 رسما" اقدام به فعالیت بیمه ای خود نمود.
آمار سایت: