اهداف
با توجه به اینکه شرکت، مهمترین عامل پیشرفت وگسترش خدمات در بازارهای هدف را بهبود کیفیت خدمات و در نتیجه جلب رضایت مشتری می داند، مهمترین استراتژی خود را مشتری مداری دانسته و برای دستیابی به این مهم سعی نموده است تا در کلیه زمینه های ارائه خدمات به هنگام صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت جلب رضایت مشتریان رامد نظر قراردهد.
آمار سایت: