بیمه درمان تکمیلی


 • با توجه به عدم پذیرش شرکت های بیمه گر در انعقاد قراردادهای بیمه درمان تکمیلی در تاریخ های متفاوت الذا مقرر شد پوشش قرارداد مرحله اول ( 93/05/01 بصورت شش ماهه تا تاریخ 93/11/01 دارای پوشش باشند ) و پس از آن قرارداد بصورت یکساله و تجمیع بیمه شدگان منعقد گردد.
 • زمان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی از 93/06/01 تا 93/06/28 می باشد
 • دوره انتظار
 • ( برای بیمه شدگان جدید که در سال قبل فاقد بیمه درمان تکمیل بوده اند )

  برای سزارین و زایمان طبیعی 6 ماه و برای بند یک و دو 3 ماه بعد از تاریخ شروع پوشش بیمه ای ( از 93/05/01 ) می باشد.

  مدارک لازم برای ثبت نام:

  1. تکمیل فرم عضویت
  2. یک قطعه عکس برای همه افراد
  3. کپی کارت نظام پزشکی
  4. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل
  5. گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان ذکور بین 20تا 25 سال
  6. فیش بانکی مبلغ حق بیمه
  7. کپی صفحه اول دفترچه درمانی ( برای همه بیمه شدگان )

  مدارک لازم برای تمدید:

  1. تکمیل فرم عضویت
  2. کپی صفحه اول دفترچه بیمه (برای همه بیمه شدگان)
  3. کپی کارت بیمه سال قبل
  4. یک قطعه عکس برای همه افراد
  5. فیش بانکی حق بیمه


  درصورت نیاز به بستری و اعمال جراحی پس از تمدید بیمه درمان تکمیلی با ارائه دستور بستری از پزشک معالج خود اقدام به دریافت معرفی نامه برای بیمارستان از واحد بیمه واقع در سازمان نظام پزشکی (تهران) یا شعب بیمه ایران در سایر شهرستانها نمایید.
  cure of hiv open hiv/aids foundations
  signs chlamydia best antibiotic for chlamydia chlamydia oral transmission
  spy software free go tracking app for android free
  آمار سایت: